Beskrivelse af anlægget

Fastholdelse af regnvandet ved jordoverfladen er en forud-sætning i et anlæg, som fordamper vand. Teknikken er altså diametral modsat et nedsivningsanlæg, som har til formål at få vandet til at forsvinde ned i jorden hurtigst muligt.

Anlægget er opbygget af mindre serielt forbundne arealer, hvor selve fordampningen foregår. Vi kalder det fordampningsreak-torer. Der arbejdes i projektet med forskellige former for mem-braner, som skal forhindre nedsivning af vandet til dyberelig-gende jordlag. Der arbejdes bl.a. med bentonit ler, som danner en permanent, fleksibel membran, som ved gennemtrængning af rødder og sten efterfølgende vil lukke sig igen. 

Styring af vandets flow på eller i de øverste jordlag udgør anlæggets fundament. En jævn fordeling af vandet over hele anlæggets flade, er en forudsætningen for en optimeret for-dampning. Flowet etableres af pumper, og der arbejdes på at holde en energineutral drift ved at etablere et lavt flow og implementere lavenergi-pumper drevet af vedvarende energi.

Anlægget er i stand til at udjævne de naturlige variationer i nedbørsmængden ved at optage vandet i  resservoir og i anlæggets porrøse overflade. Ved intelligent styring fordeles vandet, så fordampningsreaktorerne modtager konstant mængde vand bøde i tørre og i våde perioder.

Anlæggets fordampningshaver skaber rammer for et rigt rekreativt byrum for ejendommens beboere

Fordampningsprincipper

I anlæggets fordampningsreaktorer fordampes vandet. Der anvendes tre typer for fordampning:  biologisk, kinetisk og innovativ fordampning.

Biologisk fordampning tager udgangspunkt i fordampning fra planter. Der vil i projektet blive genereret viden om træsorter og planters fordampningspotentiale over året og om arternes levevilkår i relation til øget vandindhold i jorden. Dette leverer information til teoretiske hydrologiske scenarier, som danner baggrunden for modelberegninger af vandbalancer for hele systemet og delelementerne i systemet. Modelberegningerne vil efterfølgende skabe grundlag for designspecifikke krav til udformningen af de konkrete fysiske sktrukturer på overfladen.

Kinetisk fordampning bygger på identificering af flader, der kan inddrages til overrisling. Kan der etableres et område på et p-areal, der kan overrisles og dermed forøge fordampningen i sommerperioden? En varm overflade, der overrisles med vand, fordamper mere end en grøn overflade, hvor planter skygger for hinanden. Fordampningsløsningen inkluderer også vindens bidrag i forbindelse med fordampning.

Innovativ fordampning omfatter et antal design og prototyper på kunstige fordampningselementer, der skal indgå som integrerede dele i anlægget. Løsningerne vil koble formgivning, materialevalg og konstruktion med det mål at maksimere fordampningspotentialet. Elementerne skal være skalérbare, således at de kan indgå i både store og små konstruktioner. Der bruges biometriske principper i udviklingen af disse elementer ved at udnytte de fysiske principper bag fordampning af vand fra planter. En løsning kunne være kunstige træer, der udnytter den naturlige opstigning af vand i mikroporer, hvorfra vandet fordamper, ligesom det sker gennem blade. Et andet biometrisk princip fra træer kunne være at opfange regnvandet direkte i porøse overflader.

Biologi og byrum

Projektet har særlig fokus på at udvikle en løsning til regnvandshåndtering i den tætte by. I byen finder vi de største udfordringer til håndtering af regnvand lokalt. Men byen er også det sted, hvor projektets aftryk vil kunne skabe størst forandring ved at skabe naturlige, grønne miljøer.

Et fordampningsanlæg skaber ideelle muligheder for at etablere en rig flora, og for at tiltrække et varieret dyreliv. Det skyldes, at alt overfladevand fastholdes lige under eller på jordoverfladen

Etableringen af en naturlig vandbalance er nøglen til at skabe et biologisk stabilt udgangspunkt og dermed et robust anlæg. Samtidig vil en stor biodiversitet skabe et attraktivt rekreativt område for beboere, men også bidrage til integration af naturen i byen.

Vandet i anlægget reguleres, så nogle områder vil have frit vandspejl, mens andre vil fremstå mere tørre. Dette skaber grundlag for kombination af flere biotoper og dermed opnås højere diversitet af plante- og dyrearter. En stor biodiversitet og anvendelse af flora og fauna tilpasset lokaliteten vil gøre det biologiske system mere robust. Det er et mål at skabe et biologisk grundlag, som kan tiltrække et rigt og bæredygtigt miljø så tæt på en naturlig balance som muligt.

Anlægget vil generere ny viden om relationen mellem reguleret vandindhold, jordtyper og beplantningstyper i bymæssig kontekst. Det er et ønske at maksimere transpiration fra planter ved at optimere det plantetilgængelige vandindhold for den specifikke jordtype og gennem forstøvning af vand på planternes blade, at øge fordampningen af det vand, som falder på bladenes overflade. Der vil endvidere blive undersøgt forskelle ved fordampning fra forskellige biotoper.

vandkvalitet og vandbalance

Når regnvandet løber over befæstede overflader, f.eks. parkeringsarealer eller tage beriges det med alt fra næringsstoffer, tungmetaller, partikler og miljøfremmede stoffer. Med en komplet fjernelse af vand via fordampning, vil der gradvis opstå en ophobning af disse stoffer, hvilket kan forskyde næringsstofbalancen og forurene jord og vand i anlægget.

Ophobningen af stoffer kan begrænse fordampningseffektiviteten for det biologiske system, derudover også skabe økologiske og sundhedsmæssige problemer. Derfor er det nødvendigt at opnå optimal næringsbalance og kontrollere anlæggets vandkvalitet. I projektet arbejdes der på at designe teknikker, der kan fjerne og tilbageføre næringsstoffer og rense vand og jord  bla. ved at bruge planter til at optage miljøfremmede stoffer, gennem jordfiltrering og biologisk rensning.

Vi er i projektet interesseret i at komme i dialog med fagfolk, som beskæftiger sig med vandkvalitet og vandrensning med det formål, at udvikle teknikker, som optimerer fordampning og udfolder anlæggets rekreative potentiale indenfor gældende miljølovgivning.

Sådan kunne en fordampningshave se ud, som håndterer fordampning ved overrisling af solopvarmet stenflader.

Skabelse af merværdi

Arkitekturen er anlæggets signatur, og skal kunne formidle sit indhold til både lokale brugere og internationale besøgende. Vand vækker vores nysgerrighed og lysten til at lege og opdage ting sammen med andre, som man ikke nødvendigvis kendte før.  Fordampningsanlægget bliver et rekreativt landskab, hvor kvarterets skolebørn kan opleve cirkulære biologiske processer i form af et naturligt vandkredsløb, der samtidig er fundamentet for de tekniske løsninger, som udgør maskinen i fordampnings-anlægget. Anlæggets mange lag af fortællinger skaber lokal identitet og et sted, hvor beboerne kan føle, at de har været med til at gøre en forskel for byens miljø og klimaet.

Beboerworkshop, September 2018

Gennem samskabelse forankres beboernes ideer i projektet, allerede før den første tegning er lavet. Et barn drømmer om at kunne plukke frugt, en voksen forestiller sig en grøn væg med krydderurter, som danner en hyggekrog til grillaftener. Flere har brug for et stykke natur, hvor hunden kan gå fri. Ideen integreres i designet af fordampningselementer. En hundegård kan blive til et særligt grønt miljø, hvor hundeejere vil mødes, og snakke med naboer de ikke kendte før. Arkitektur og design skal bygge bro mellem anlæggets teknik, naturen, brugerne og byens rum.

Der vil i projektet være fokus på at dokumentere den merværdi, som anlægget forventes at bibringe lokalmiljøet. Kvantitative analyser vil udarbejdes i samarbejde med kommunens socialforvaltning og bygge videre på Gladsaxe Kommunes analyse fra 2017 af den sociale balance i Mørkhøj. Projektets kvalitative analyser baseres på samtaler med beboere og driftpersonale under de workshop og gruppemøder, som løbende gennemføres i projektet.


Fraflytningsprocent for familiboliger i Almene Boligafdelinger
kilde: Gladsaxe Kommune

Læring

Anlægget indbyder til interaktion og læring og det vil blive synliggjort både under udviklingen og senere gennem anlæggets daglige drift. Et videnskabeligt laboratorie, syom skal generere ny viden omkring håndtering af regnvand ved fordampning, men samtidig et anlæg, som demonstrerer og virkeliggør viden om klima, cirkulære processer og biologiske sammenhænge 

I anlæggets designfase, vil løsninger blive undersøgt og testet. Det skal generere læring og viden for forskere og producenter, og danne grundlag for dialog med beboere og interessegrupper.  

I anlæggets første to års drift, vil et intensivt måleprogram levere data og grundlag for ny teknisk og biologisk viden indenfor fordampning, vandrensning og biodiversitet. Men samtidig vil det blå-grønne åndehul give beboere, forbipasserende eller skoleklasser mulighed for at komme helt tæt på livet og følge udviklingen i et lille stykke dansk natur, afslæse data omkring vandbalance og lære gennem leg med vand. 

Læring omkring genbrug af organiske materiale, pleje af regnvandsbassiner og forståelse for værdien af blågrønne biotoper i forhold til klimaændring vil blive en integreret del af hverdagen for beboerne og de daglige brugere af anlægget.

Grønne vægge skaber store grønne flader, som fordamper regnvand fra planternes blade. Men væggene skaber også haverum, hvor man kan lege, dyrke køkkenhave eller tage sig en lur, til lyden af rislende vand.